ทุนการศึกษาต่างประเทศ(สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ)

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ มีการเผยแพร่ทุนการศึกษา จากประเทศต่างๆ โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา

สถานที่ติดต่อ:

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

-

Website:

http://inter.mua.go.th/