ทุนมูลนิธิเอสซีจี

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

  1. ทุนการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
    • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 พร้อมรับรองจากสถานศึกษาและผู้ปกครอง
  3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มูลนิธิกำหนด สามารถดูเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของเอสซีจี

สถานที่ติดต่อ:

มูลนิธิเอสซีจี (อาคาร 30 C) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์:

0 2586 5506

โทรสาร:

0 2586 3910, 0 2586 7819

หมายเหตุ:

Website: www.scgfoundation.org/ฝีมือชนคนสร้างชาติ