ทุนสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง
  2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ทุน ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
  5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ฯลฯ

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงาน ก.พ. กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์:

0 2547 1000

Website:

http://www2.ocsc.go.th/scholarship