ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP)
  • ระดับมัธยมศึกษา
  • นิสิต / นักศึกษา (เปิดรับเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/jstp
 2. โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP)
  • ทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต / นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ นิสิต/นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดีมุ่งมั่นในการเรียน ระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม ของทุกปี)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/ystp
 3. โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่ง ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech)
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว
  • หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (เปิดรับเดือนพฤศจิกายน – มิถุนายน ของทุกปี)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_ tech
 4. โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)
  • ทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง (เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/tgist
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research Collaboration: NUI-RC)
  • ทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • พัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/NUI-RC
 6. โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program)
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ ต่างประเทศแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้มีความเข้มแข็งและมี ประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงจากศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/postdoc

โทรศัพท์: