เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำ  คนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ให้กับผู้รับอนุญาตบริษัทนำคนต่างด้าว  มาทำงานในประเทศ ลูกจ้างของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ผู้ช่วยทูตด้านแรงงาน  กัมพูชา ลาว
ประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะที่ 2 (เม.ย-ก.ย.2560)  ณ ห้องมิตรไมตรี 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการพัฒนาจิตปัญญาในองค์กร รุ่นที่ 1 โดยมีพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธาน ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน จำนวน 60 คน และพระมหาธน
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำงานในรูปแบบดิจิทัล ผ่านสมาร์ทโฟน (Virtual Work Permit) และ การชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบการชำระเงิ

 1 2 3 >  Last ›