ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2560

 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 กรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานมีความต้องการในการใช้งานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการซื้อกับการเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งต้องจัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เสนอคณะกรรมการฯ (CIO กระทรวง) พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้าน ส่วนโครงการที่มีมูลค่าไม่ถึง 2 ล้านบาท ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวงแรงงานเพื่อทราบด้วย