รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมี นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม