การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  ค้นหา

   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล มาตรา 14
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน) : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทน คนต่างด้าว
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน) : การขอรับใบอนุญาตทำงาน
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (กรณีชำรุดหรือสูญหาย)
   การขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมามาทำงานในประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MoU) : การขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมามาทำงานในประเทศ
   การขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมามาทำงานในประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MoU) : การขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา