อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 RSS

 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน ที่ประชุมได้พิจารณา คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 1,360,000  บาท ดังนี้ 

- กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผ้าไหม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 300,000 บาท

- กลุ่มหัตกรรมจากไม้ 9 ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานบุรีรัมย์ จำนวน 200,000 บาท 

- กลุ่มเย็บเสื้อคอกระเช้าติดโบว์แฟชั่น ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200,000 บาท 

- กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 150,000 บาท 

- กลุ่มเย็บงานผ้าทุกชนิดโดยแม่บ้านชุมชน ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จำนวน 150,000 บาท 

- กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จำนวน 100,000 บาท 

- กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียน ยื่นผ่านสำนักจัดหางานจังหวัดพะเยา จำนวน 60,000 บาท

- กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า ยื่นผ่านสำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท