การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8 RSS

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นางพรปวีณ์  วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยที่ประชุม ได้พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน  8 กลุ่ม  เป็นจำนวนเงิน  770,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มพีพี การ์เม้น โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน  150,000 บาท 

2. กลุ่มจักสาน หมู่ 4 โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 

3. กลุ่มจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 

4. กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจำนวนเงิน   70,000 บาท 

5. กลุ่มจักสานมวยนึ่งข้าวบ้านหนองปลิง โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจำนวนเงิน  100,000 บาท 

6. กลุ่มแม่บ้านชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา โดยยื่นผ่าน    สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท 

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำด้วยมือ โดยยื่นผ่าน สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  9 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท 

8. กลุ่มมีดอรัญญิก รวยเจริญ โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป