กรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนทางการเมียนมา ผ่านระบบ VDO Conference RSS

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ นายมอง มอง ตาน (Maung Maung Than) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมฝ่ายเมียนมา ในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนทางการเมียนมา รูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย พร้อมด้วย Mr. Thu Rein Linn  ทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย และคณะ ร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นการจัดตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมาในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระนอง และการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MoU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)