รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน การให้บริการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและด้านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 90 คน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 มีนาคม 2564