รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี RSS

 

วันที่ 15  กันยายน  2563 นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนำร่องการนำคนต่างด้าวเข้ามาเก็บลำไยตามฤดูกาล ณ ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และนายจำนงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ร่วมสังเกตการณ์