กกจ.ร่วม ประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ RSS

 

กรมการจัดหางาน ร่วม ประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

วันที่ 31 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพี่อหารือ เรื่อง  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

โดยมี  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมการประชุม