ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ิอติดตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ RSS

 

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายฤชุชัย  โปธา จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ“เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต”ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้นำเสนอแผนพร้อมผลการพัฒนาและนำเสนอปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”  ในห้วงที่ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคม 2561 

 นายวิชัย คงรัตนชาติผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอชื่นชมในความตั้งใจทำงานที่มีการวางแผนและดำเนินงานได้ดีเป็นที่น่าพอใจ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ทีมกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ขอให้ยึดถือระเบียบของทางราชการ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสำคัญ