กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ''เราทำดีด้วยใจ'' เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ RSS

 

วัน อังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ''เราทำดีด้วยใจ''  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานสนามหญ้าร้านกาแฟ Endless Hill Coffee House ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ลำน้ำแม่ฮ่องสอน เช่น กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ เศษกิ่งไม้ ขยะ ดินตะกอน เป็นต้น เพื่อความสะอาดปลอดภัยและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชายน