จัดหางานร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 RSS

 

วันนี้ (5 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสมพงษ์  แก้วรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะบ้านท่าโป่งแดง  มีจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาดอันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้