การขึ้นทะเบียนนายจ้าง RSS

 

นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1) ใบลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานว่าง และคัดรายชื่อผู้สมัครงาน

2) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อม สำเนา

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) หนังสือมอบอำนาจตามแบบของ กรมการจัดหางานติดอากรแสตมป์30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

6) แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ

1) ใบลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานว่าง และคัดรายชื่อผู้สมัครงาน

2) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

3) สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 4) สำเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ของเจ้าของกิจการ

5) หนังสือมอบอำนาจตามแบบของ กรมการจัดหางานติดอากรแสตมป์30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ มอบและผู้รับมอบอำนาจ

7) แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

กรณีนิติบุคคล

1) ใบลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานว่าง และคัดรายชื่อผู้สมัครงาน

2) สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

3) หนังสือมอบอำนาจตามแบบของ กรมการจัดหางานติดอากรแสตมป์30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ ผู้รับมอบอำนาจ

5) แบบแจ้งต ำแหน่งงานว่าง

*** กรณีเป็นกิจการประเภท จ้างเหมาแรงงาน ต้องมีสำเนาใบสัญญาจ้างเหมาแรงงานกับบริษัทลูกค้าอย่างน้อย 1 ชุด (ล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน) ***

1.2 เมื่อเอกสารครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะออกบัตรประจำตัวนายจ้างให้ภายใน วันที่ยื่นเอกสาร โดยบัตรประจำตัวนายจ้าง 1 ใบ จะมีชื่อบุคคลที่เจ้าของกิจการมอบอ านาจให้มาคัดลอกรายชื่อผู้สมัคร งานได้สูงสุด 3 คน

1.3 หากนายจ้างให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวนายจ้างมาทำการแทน ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ เป็นกรณีไป โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์10 บาท ห้ามมิให้ผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการมอบต่อบุคคลอื่นมากระทำการแทน (การตรวจสอบความเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการจะ ตรวจสอบจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น)

1.4 หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกผู้ถือบัตรนายจ้างให้นำหลักฐานต่างๆ (ตามตารางด้านบน) บัตร ประจำตัวนายจ้างเดิมพร้อมหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนบุคคล

1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนที่อยู่ของสถานประกอบการ , เปลี่ยนตัวกรรมการ เป็นต้น ให้นำ หลักฐานต่างๆ (ตามตารางด้านบน) บัตรประจำตัวนายจ้างเดิม และสำเนาการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

***แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนายจ้าง***