ติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Paymen RSS

 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้

     1. ติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ได้แก่ 

         - บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด (สาขาลพบุรี) ตั้งอยู่เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 8ถนนพหลโยธิน ตำบลคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างตามโครงการฯ จำนวน 5 คน ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

         - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีดียู เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ซอยศรีสุริโยทัย 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างตามโครงการฯ จำนวน 1 คนผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

     2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) หลังจากปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 

         - บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี

         - ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเฟล็คท์ คอมมิวนิเคชั่น

         - ร้านริเวอร์ไซด์เฟอร์นิเจอร์