นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี RSS

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และถ่ายทอดจากจังหวัดถึงอำเภอผ่านระบบทางไกล Jabber โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

   

          ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลพบุรีมีแนวโน้มลดลง และได้ปรับลดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม โรงงาน/สถานประกอบการ ตลาดสด/ตลาดนัด ต่อไป