สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 RSS