สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 RSS