หนังสือ

-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 ที่ประสงค์จะทำงาน

-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2558

-ภาคผนวกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2558

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2558 ที่ประสงค์จะทำงาน

-หนังสือแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ.2558

-ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2558(XLS)


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2557

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2557 ที่ประสงค์จะทำงาน

-หนังสือแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ.2557

-จังหวัดที่อยู่อาศัยของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2557 (จำนวนคน)

-หน่วยงานจที่ให้ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2557 (จำนวนคน)

-ประเภทรางวัลของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2557 (จำนวนทักษะ)

-สาขาของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2557 (จำนวนทักษะ)


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2556

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2556 ที่ประสงค์จะทำงาน

-หนังสือแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ.2556

-จังหวัดที่อยู่อาศัยของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2556 (จำนวนคน)

-หน่วยงานจที่ให้ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2556 (จำนวนคน)

-ประเภทรางวัลของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2556 (จำนวนทักษะ)

-สาขาของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2556 (จำนวนทักษะ)

-แหล่งที่ให้ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2556 (จำนวนทักษะ)


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2555

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 ที่ประสงค์จะทำงาน

-หนังสือแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ.2555

-หน่วยงานจที่ให้ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2555 (จำนวนคน)

-ประเภทรางวัลของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2555 (จำนวนทักษะ)

-สาขาของข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2555 (จำนวนทักษะ)


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2554

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2554

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2554 ที่ประสงค์จะทำงาน

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2553

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2553

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2553 ที่ประสงค์จะทำงาน

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553


-หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2552

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2552

-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2552 ที่ประสงค์จะทำงาน

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552


-หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 ที่ประสงค์จะทำงาน

-ตารางข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551


-สถิติผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน