tel โทรศัพท์ : 022451348,022457549 email Lmi.innodoe@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ RSS

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 7.30 น. นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อณ บริเวณประตูด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)