เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ RSS

 

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัช วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๑ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน     

       ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานสถานการณ์ ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมรับทราบ