ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา RSS