tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6084 fax.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่าวด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งจ้างคนต่างด้าว RSS

 

คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่าวด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งจ้างคนต่างด้าว