tel โทรศัพท์ : โทร.0-3232-6082, 08-1942-2990,โทร.0-3232-6082 email lm_rbr@live.com

รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับเต็ม)

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับย่อ)

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2561 - 2565


ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2560 - 2564

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2559 - 2563


ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2558 - 2562

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ.2557-2561

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2557 (1)

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2557 (2)

รายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2554-2558


รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2553 - 2557FILE PDF