ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ

  • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • วิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคตะวันออก
  • จัดทำวารสารสถาการณ์ตลาดแรงงานและข่าวสารตลาดแรงงาน ออกเผยแพร่
  • ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล และหมู่บ้าน