14 เมษายน 2564 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจถนนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง RSS

 

14 เมษายน 2564 นายวิรัตน์ จวงพลงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นางสาวบุษบา ไทยพิทักษ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจถนนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 7 จุดตรวจ ประกอบด้วย 1)จุดตรวจหลักปริเวณหน้าองค์บริหารส่วนตำบลตะพง 2)จุดตรวจหลักบริเวณ ถนนทับมา-เขาโบสถ์ ตำบลทับมา 3)จุดบริการป้องกันบริเวณหน้า (ศ.อปพร.ทต.เนินพระ ถนนชายหาด PMY) 4)จุดบริการป้องกันบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคอก 5)จุดบริการป้องกันบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงเนิน (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน 6)จุดบริการป้องกันบริเวณหน้าอาคารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแลง และ 7)จุดบริการป้องกันบริเวณหน้า ศ.อปพร.อบต.นาตาขวัญ ขณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ