ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่ทา ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 130/1 หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีการจ้างแรงงานรวมทั้งสิ้น 529 คน แยกเป็น แรงงานไทย จำนวน 275 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 213 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 41 คน

 ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด