tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (point System) ครั้งที่6