วันที่ 14 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินตามบันทึกข้อตกลง RSS

 

วันที่ 14 กันยายน 2565

นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสีโห สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน