วันที่ 12 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย RSS

 

วันที่ 12กันยายน 2565

นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศ ตรวจเยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

บริษัท เอช ซี จึ จำกัด เลขที่ 41 หมู่ที่ .. ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (ย้ายที่ทำการไปจังหวัดระยอง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูเงินหมูทอง เลขที่ 260/2หมู่ที่ 19 ตำบลท่พระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 จำนวน 1 คน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮยืนนิค อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 139/60 หมู่ที่ 4 ซอยแสงจันทร์ ถนนชาตะผดุง ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ลดจำนวนพนักงานลงและไม่เข้าเกณฑ์การจ้างงานคนพิการ โดยไม่ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว)

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เลขที่ 152/32-33 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปิดอาคารที่ทำการไม่สามารถติดต่อได้)