tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัด RSS

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ผ่านระบบ ZOOM)  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อชี้แจงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ รวมถึงขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๗๕๐ คน