สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)