เอกสารงานต่างด้าว

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศ

เอกสารต่อบัตรสีชมพูกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ

เอกสารดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมา ลาว กัมพูชา

เอกสารอื่นๆ

เอกสารดาวน์โหลดแบบหนังสือแสดงความตกลงให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และในต่างประเทศ

เอกสารประกอบการยื่น

เอกสาร MOU

แบบฟอร์ม

แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559

การแจ้งออกนอกพื้นที่กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการในท้องที่จังหวัดอื่น

ประเภทใบอนุญาตทำงาน

แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ