มติคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564 ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถอยู่และทำงานได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

มติคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564 ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถอยู่และทำงานได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566