tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ..ลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 ให้แก่แรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ ทุกกลุ่ม ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาดำเนินการจัดสรรวัคซีน  ป้องกัน COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการฉีดให้สอดคล้องกับความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้ติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายอีกครั้ง

  ทั้งนี้ หากนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ Line ID@doecmiขอรับไฟล์ Excel เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล  สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กรอกแบบสอบถามความต้องการของผู้รับการฉีดวัคชีน COVID – 19 ตาม QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2912 - 4 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line ID: @doecmi