tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ครม.มีมติยืดเวลาตรวจหาเชื้อ Covid-19 และยื่นคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว (บต.48) ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

 

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ที่มี  คนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ทางการแพทย์ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอ  หรือยับยั้งการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรค Covid - 19 พร้อมทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์  (http://e-workpermit.doe.go.th) ของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติครม.เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และ มติครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดภายในวันที่ 13 กันยายน 2564  สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และผลการตรวจโรคต้องห้าม  6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 ลุล่วง สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน

  ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแล้ว หน่วยงาน  ด้านความมั่นคงจะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดี คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือ  ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงาน  ของคนต่างด้าวสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการ  จัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวได้รับทราบและดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิจารณา  การทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2912 - 4 ในวัน  และเวลาราชการ หรือ ID Line : @doecmi