tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

กิจกรรมนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 18/10/2559 RSS

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน มีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัครงาน 10 บริษัท ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่