tel โทรศัพท์ : 053-112-744-6,053-112-911-4 email cmi@doe.go.th

ลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในครัวเรือน RSS

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอาภัสรา ไหวเคลื่อน นักวิชาการแรงงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในสถานประกอบการ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สำรวจในสถานประกอบการ 3 แห่ง จำนวน 8 ราย ดังนี้

1.1 กลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 2 ราย

1.2 ไม่พบ เนื่องจากลาออก ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนงาน จำนวน 6 ราย

2. สำรวจครัวเรือน ในชุมชนและหมู่บ้าน 5 ครัวเรือน จำนวน 5 ราย ดังนี้

2.1 พบกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ราย ไม่ประสงค์หางานทำเนื่องจากอายุมาก

2.2 ไม่พบ จำนวน 4 ราย เนื่องจากย้ายที่อยู่

รวมทั้งหมด 13 ราย