สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จัดหางานให้คนพิการมีงานทำก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 142,740 บาท/เดือน RSS