ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ห้ามการเคลื่อนย้ายเเรงงาน เข้า-ออกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิฯ RSS