tel โทรศัพท์ : 044-821088-9,044-813508 email cpm@doe.go.th

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 RSS

 

            ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ
                       (
Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25


ประเภทกิจการที่ประกาศรับสมัคร   กิจการอุตสาหกรรมการผลิต, กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์, กิจการก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา  และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบ  ผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดด้วย

  2. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 18 - 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2522 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544)

  3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  4. สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสี และสายตาสั้น

  5. ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก

  6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย

  7. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

  8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติด

  9. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครสอบ

  1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

  2. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

  4. รูปถ่ายสีขนาด  3.5 x 4.5 เซนติเมตร ไม่รวมกรอบ ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

  โดยเอกสารตามข้อ 1 – 3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 มีรูปถ่ายและตัวอักษรที่ชัดเจน หากเอกสารดังกล่าวระบุวัน เดือน ปีเกิดไม่ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้

กำหนดการรับสมัคร  ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น

สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ผู้เข้าทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบในวันสมัครจำนวน 780 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการให้แก่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-8135-08 หรือ 098-5868-807 ในวันและเวลาราชการ