สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบสถานประกอบการ RSS

 

 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบสถานประกอบการ และที่พักคนงาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

   1.แพกุ้งอนันตกิจ ตั้งอยู่เลขที่ 5/12 หมู่ที่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการรับซื้อกุ้ง

  2.โครงการสร้างประตูระบายน้ำชลประทานบางขนาก หมู่ 1 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการก่อสร้าง

        จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 (DMHTTA) ด้วยแล้ว