tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563


แบบที่ 1 กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง

แบบที่ 2 กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง