tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ปรับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment)