งานจัดหางานในประเทศ

 

จัดหางาน ณ สำนักงาน
กรมการจัดหางานได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนบทบาทและพัฒนารูปแบบตลอดจนระบบการทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการบริการการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วทันสมัยและได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

จัดนัดพบแรงงาน
เพื่อให้ผู้สมัครงานได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรงซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจะประสานกับนายจ้างเพื่อให้มารับสมัครงานในวันที่มีการจัดนัดพบแรงงานหรืออาจประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการขนาดใหญ่ฯลฯ ที่ประสงค์จะขอจัดนัดพบเพื่อมาดำเนินการร่วมกัน

จัดหางานเคลื่อนที่
เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนซึ่งไม่สามารถมาใช้บริการณ สำนักงานได้ หรือออกให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนเนื่องในหรือเพื่อทราบปัญหาการว่างงานของชุมชนต่างๆ และนำมาปรับปรุงวิธีการให้บริการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดหางานพิเศษ
เป็นการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ