icon news other การทำงานของคนต่างด้าว ดูทั้งหมด

icon news other แบบดำเนินการตาม ม.35 ดูทั้งหมด

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


รายงานตัวว่างงานผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆ (ฉบับย่อ)

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


คลิปวีดีโอสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว